top of page
Banner_WKC.png
Home
Historie
Historie_inverted.png

Korte historie

Eind mei 1978 startte Frans Brijon in Wijnegem met een nieuwe sportclub.

 

Vanuit zijn jarenlange ervaring met karate, hij had toen al een zwarte gordel (1ste dan behaald op 11/11/1974, 6de dan in 2012), besloot Frans enkele mensen rond zich te verzamelen en met een eigen club in Wijnegem te starten…

Alle begin was moeilijk, vooral het vinden van een geschikte trainingsplaats (dojo) bracht heel wat kopzorgen mee. Zo trainden we achtereenvolgens in “Zaal de Leeuw”, “Het Gasthuis” en “De Schuur” om uiteindelijk onze vaste stek te vinden in de mooie zaal van de Wijnegemse Sporthal.

 

Nochtans bleef de jonge club groeien en niet alleen het ledenaantal maar ook de sportieve prestaties en de teamgeest mochten er zijn. Ondertussen werd naast de gewone  trainingen een bloeiende jeugdwerking uitgebouwd op woensdagnamiddag en zorgde elke donderdagavond de Karateacademie (BKSA) dat de gevorderden hun sport kunnen  vervolmaken onder leiding van Vlaamse toptrainers zoals Dirk Heene, François Van Binst en Mario Van Roy.

 

WKC beoefent de Shotokan-stijl, wat een zeer veilige vorm van karate is. Karate: een volledige sport die uitstekend is voor de algemene conditie en soepelheid en kracht bevordert. Karate verhoogt het zelfvertrouwen, je leert je te beheersen en respect opbrengen voor jezelf en de tegenstander. Het is ook een effectieve vorm van zelfverdediging. De nadruk bij het WKC ligt niet zozeer op competitie maar op training in groep in een goede sfeer. Iedereen vanaf 7 tot…77 jaar kan volgens zijn ritme en mogelijkheden meedoen. We zien de laatste tijd dat een groep papa’s en mama’s, die aangestoken door het enthousiasme van de kinderen, actief meetrainen met de volwassenen.

Background_2.png
Fundametal.png
frame_transparant.png

Trainingen

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

 

Zondag

20.00u. - 21.30u.

14.30u. - 16.00u.

20.00u. - 21.30u.

 

10.30u. - 12.00u.

vanaf 14 jaar

jeugd t.e.m. 14 jaar

vanaf 5de kyu

 

iedereen

Learn to use your body

+ 1x per maand training door Mario Van Roy (6th Dan)

Trainingen
Kaze.jpg

Lidgeld

LIDGELD

LIDGELD

LIDGELD

VERZEKERING

Jeugd tot 14 jaar

15 t/m 18 jaar 

+18 jaar

iedereen

PER JAAR

PER JAAR

PER JAAR

PER JAAR

€ 110,00

€ 130,00

€ 160,00

inbegrepen lidgeld

De eerste drie trainingen zijn gratis.

De minimumleeftijd is
7 jaar (vanaf 2e leerjaar)

Gezinskorting: oudste lid betaalt het volledige bedrag, gezinsleden onder hetzelfde dak krijgen elk 25 euro korting.

Lid worden?
Vul je gegevens in via ons contactformulier en we sturen je alle info.


Omdat wij geen competitie club zijn, is het aantal trainingen per week niet verplicht.
Elk lid kan kiezen welke en hoeveel trainingen hij/zij volgt. Uiteraard hoe meer trainingen per week hoe sneller je vorderingen maakt. Wie vanaf 14 jaar een blauwe gordel heeft kan de training van donderdag voor gevorderden volgen.

Wie vanaf december inschrijft betaalt à rato van het aantal resterende maanden. Het seizoen loopt van 1 september tot 31 augustus.


Elke mutualiteit betaalt een deel van het lidgeld terug, maak er gebruik van, wij vullen de nodige formulieren in.

Lidgeld
Contact

Dankjewel voor je bericht!

WKC SLOGAN SPIEGELS.png
Agenda

Agenda

2024

13 juni - Training van Mario Van Roy (6e dan)
19 juni - Laatste jeugdtraining op woensdag van het lopende seizoen
22 juni - Tommy’s Dojo multi sport 
23 juni - Laatste training van het lopende seizoen

24 juni- 30 juni - Jaarlijkse sluiting van de sporthal

25 juni - Nationale BKSA training met Sensei Dirk in Honbu Dojo Hasselt (vanaf kandidaat 1e dan)

1 juli- 31 juli - GEEN TRAININGEN

Augustus - Trainingen enkel op donderdag
                     1, 8, 15, 22 en 29 augustus van
19u30 tot 21u00
 
23-25 augustus - Jeugdsportweekend

1 september - Start van het nieuwe seizoen om 10u30

22 september - Initiatiedag WKC Karate van 10u30 tot 12u00

10 

Reglement
Taji_white_groot.png

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op 15/10/2009.

 • Art 1. Doelstellingen
  Het beoefenen aanleren en promoten van karate als gezonde sport voor iedereen. Het verbeteren van de lichamelijke conditie en het mentale evenwicht in een geest van respect, sportiviteit en kameraadschap. Iedereen zonder enig onderscheid van afkomst, godsdienst of overtuiging kan vanaf 7 jaar lid worden van de club.
 • Art 2. Bestuur
  Het bestuur van de club bestaat uit: De algemene ledenvergadering (ALV) en de bestuursvergadering (BV). De ALV bestaat uit alle leden van de club. Jongeren onder de 16 jaar kunnen door een van de ouders worden vertegenwoordigd. Zij komt minsten 1x per jaar samen. Zij bepalen de lidgelden, keuren het financieel verslag goed, kiezen hun vertegenwoordigers in de BV en keuren het huishoudelijk reglement goed. De BV bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, de webmaster, de trainers, de jeugdsportcoördinator en twee afgevaardigden van de leden. Ze nemen alle beslissingen van het dagelijks bestuur. Het bestuur behoudt zich het recht voor om aspirant clubleden te weigeren. De trainersvergadering Dit zijn de trainers, de jeugdsportcoördinator en de hulptrainers. Zij komen samen om te beslissen rond de technische zaken (opbouw van de trainingen, examens, stijl, enz.) Zij staan in voor de toepassing van het technisch reglement (zie art. 7).
 • Art 3. Algemene voorwaarden om lid te worden
  Het naar best vermogen de karatesport beoefenen. Akkoord gaan met het huishoudelijk reglement van de club, waarin ook vervat het integriteitscharter, de gedragscode en de karatecode. Deze zijn op de website www.wkckarate.be via een link ter inzage. Tijdens de clubactiviteiten en daarbuiten zich waardig, sportief en respectvol gedragen. Elk misbruik bij aanwending van de verworven vaardigheden kan aanleiding geven tot schorsing of definitieve uitsluiting door het bestuur. Het lidgeld betalen en een geldige verzekering hebben.
 • Art 4. Lidgeld
  Het lidgeld wordt door de ALV op voorstel van de BV vastgelegd. De clubleden dienen tijdens de maand september te betalen voor het komende seizoen. Dit loopt van 1 september tot 31 augustus In overleg met de voorzitter kan voor twee maal een half jaar worden betaald. Nieuwe leden die in de loop van het jaar aansluiten betalen a rato van de resterende maanden van het seizoen. Er kan ook met een beurtenkaart worden betaald. Leden van andere clubs met een geldige vergunning en verzekering kunnen meetrainen mits betaling. Een aspirant lid kan maximum driemaal vrijblijvend meetrainen. Dit echter op eigen risico.
 • Art 5. Verzekering
  De club heeft een verzekering afgesloten via de VKA (Vlaamse Karate Associatie), elk clublid dient zich daarenboven individueel via de club te verzekeren op zijn of haar kosten. Zonder deze verzekering kan geen vergunning verkregen worden. Een clublid zonder verzekering kan niet aan de clubactiviteiten deelnemen. Alle onderdelen van de training worden uitgevoerd op eigen risico. De trainer noch de club kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor ongeval of enige lichamelijke of materiële schade. Bij ongeval wordt de verzekering verwittigd binnen de 24 uur. De verzekeringspolis die de club heeft afgesloten is ter inzage in de dojo.
 • Art 6. Dojo etiquette
  De training begint en eindigt stipt op tijd , wie te laat komt volgt de richtlijnen van de trainer. Iedereen betreedt de dojo in een zuivere witte karate-gi, er wordt blootsvoets en zonder hoofddeksel of bandana getraind. Elke training begint en eindigt met een ritueel (mokuso). Voor de veiligheid is het niet toegestaan voorwerpen of sierraden te dragen zoals horloges, piercings, ringen, halskettinkjes enz. Indien sierraden onmogelijk kunnen verwijderd worden zullen ze worden ingetapet op eigen risico. Nagels van vingers en tenen dienen kortgeknipt. Brillen kunnen gedragen worden op eigen risico. Het betreden of verlaten van de dojo gaat met en groet gepaard. Tijdens trainingen en bij elke oefening wordt respect getoond voor de partner. Bij alle oefeningen met partner wordt controle uitgeoefend op trappen, slagen en blokkeringen. Het begin en einde van een oefening wordt de partner gegroet. Iedere karateka verplicht er zich toe zijn mede karateka’s te helpen. Wie de training vroegtijdig wenst te verlaten vraagt toelating aan de trainer. Richtlijnen van de trainer dienen zo nauwgezet mogelijk uitgevoerd te worden. Bij niet naleving van de dojo etiquette, of bij storend gedrag kan de trainer tijdens de training sancties opleggen. De trainer is bevoegd een lid de training te ontzeggen.
 • Art 7. Technisch reglement
  De trainingen worden gehouden volgens de Shotokan karate discipline zoals door BKSA wordt onderricht. Minimum één maal per jaar worden er examens georganiseerd voor Kyu graden. Men kan slechts deelnemen indien men voldoende getraind heeft (25 trainingen minimum) of op voorstel van de trainer hoogste in graad. Een gewone training duurt 90 minuten, tenzij anders aangekondigd. Er wordt ook aandacht besteed aan lichamelijke conditie en opwarming. Aan Dan graad examens kan worden deelgenomen door de 1ste kyu graadhouders, zij dienen voldoende trainingen te hebben gevolgd en op voorstel van de clubtrainer hoogste in graad. De club kan deelnemen aan competities en stages, deelname is niet verplicht. De club kan externe trainers met een bijzondere kennis of vaardigheid uitnodigen om trainingen te geven. De club is aangesloten bij Vlaamse Karate Associatie. De algemeen geldende regels van de VKA m.b.t. transfer naar andere clubs, graden, competities, enz. dienen nageleefd.
 • Art 8. Privacyregels AVG (Algemene verordening gegevensbescherming vanaf 25/5/2018)
  Ledenlijsten, e-mailadressen, telefoonnummers en andere persoonlijke informatie worden enkel beheerd en bewaard door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van onze club. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en niet aan derden meegedeeld, uitgezonderd aan de overkoepelende, door de overheid erkende sportfederatie of subsidiërende overheden (= gemeentebestuur Wijnegem). Ook zij zijn strikt gebonden aan de privacyregels. Ieder lid of een ouder van een minderjarig lid heeft ten allen tijde inzage in zijn persoonlijk gegevensbestand of deze van zijn minderjarige kinderen en heeft het recht deze gegevens aan te vullen of te verbeteren bij fouten of onvolledigheden. Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden alle persoonlijke gegevens op vraag van de betrokkene volledig en definitief verwijderd in alle bestanden. Voor foto’s en films gemaakt op clubactiviteiten, waarin een clublid herkenbaar is, kan het clublid en/of een ouder van een minderjarige expliciet elke publicatie op de website (of op enig andere informatiedrager) van de club weigeren. Dit gebeurt bij de inschrijving. Voorkeur kan later op aanvraag aangepast worden.
 • Art 9. Integriteitsbepaling
  Conform de gedragscode en de karatecode: Bij WKC is iedereen welkom: sporters, ouders, trainers, bestuurders en alle andere vrijwilligers, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand. Het clubbestuur doet er alles aan om sporten in onze club eerlijk, veilig en plezierig te maken en te houden. Onze club zet zich daarom ten volle in om het welzijn en de integriteit van alle medewerkers te garanderen en verwacht ook van hen wederzijds respect. Sport wordt in onze club georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal. Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd. Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters. Ook doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. Sporters worden beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s. Elke betrokkene kan een probleem hierrond melden aan de bevoegde trainer of aan de API van onze club (aanspreekpersoon integriteit). Bij ons is dit Paul Heyvaert. De API stelt zich als doel om op een discrete en weloverwogen wijze een probleem bespreekbaar te maken en samen een oplossing te zoeken. Indien dit niet opgelost geraakt kan beroep gedaan worden op de API van Karate Vlaanderen. Bij medewerker, ouder, supporter en sporter zijn bovenstaande punten gekend en maken deel uit van de voorwaarden om in te schrijven als lid van WKC. Alle items zijn eveneens terug te vinden op onze website www.wkckarate.be

Dit reglement is ter inzage in de dojo door alle deelnemers van de clubactiviteiten.

Elk clublid kan op eenvoudige vraag een exemplaar verkrijgen.

bottom of page